TRÆNERENS VÆRKTØJ

Trænerguiden skal fungere som en slags opslagsbog, når der er nogle ting, du som træner er i tvivl om eller ønsker nærmere information om. Her finder du alle de praktiske oplysninger, krav og forventninger, som er knyttet til trænerhvervet.

Alle trænere er forpligtet til at orientere sig om mappens indhold og ikke mindst efterleve de intentioner, der er grundlaget for hele ungdomsarbejdet i Hauge GIF.

 

TRÆNEREN

Ansættelse
Bestyrelsen er forpligtet til at kontakte alle aktive trænere og hjælpetrænere med henblik på trænerjob i den kommende sæson. Bestyrelsen ansætter og evt. afskediger alle trænere i ungdomsafdelingen.
Hauge GIF indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens ledere og trænere. De beskyttede oplysninger i attesten administreres naturligvis under fuld tavshedspligt.

Udbetaling af honorar
Bestyrelsen fastsætter hvert år det beløb, som kan udbetales til den enkelte træner/hjælpetræner som honorar. Udbetaling af honorar finder sted en gang årligt i april/maj måned. Som voksentræner har man ret til ét gratis kontingent i familien.

Information til trænere
I Trænerforum på
www.haugegif.dk er der nyttige links til andre hjemmesider.
Husk også altid at tjekke din e-mail samt Hauge GIF Ungdomstrænere på Facebook.

Desuden forventes det, at du uddeler/sender diverse informationer fra klubben til spillere og forældre. Som træner er du kontaktleddet mellem klubben og spillerne/forældrene.

Trænermøder
Alle trænere bør deltage i indkaldte trænermøder samt evt. møder indkaldt af f.eks. bestyrelse eller cheftræner. Hvis det er nødvendigt, skal træneren enten aflyse en træningstime eller sørge for en afløser.

Medlemslister
Medlemslister oprettes via den kontingentbetaling, der laves fra klubbens hjemmeside. Hvert hold har en separat liste. Denne liste har trænerne til det pågældende hold adgang til via

www.conventus.dk, når der er oprettet en bruger adgang. Medlemmerne kommer således først frem på listen, når der er betalt kontingent. Trænerne har derved mulighed for og pligt til, at spillerlisten er ajourført i forhold til kontingentbetaling.

Konfirmation
U13 trænere skal indlevere liste over konfirmander med navn, efternavn, dato og kirke til bestyrelsen senest 1. marts, hvis der skal sendes telegram.


Kurser
Bestyrelsen sørger for koordinering af kursustilbud – såvel internt som eksternt. I praksis betyder det, at bestyrelsen, via opslag og personlig kontakt til trænerne, sørger for, at du/I får de relevante tilbud. Du er dog meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er særlige kurser du er interesseret i. Generelt kan det oplyses, at alle trænere hvert år tilbydes kurser – alt efter relevans.

Kursusøkonomi
Hauge GIF betaler udgiften i forbindelse med deltagelse i kurser, der er godkendt af bestyrelsen. Kørsel er dog for egen regning med mindre andet er aftalt.

Dommerkursus
Den konstante mangel på dommere betyder, at der hvert år indbydes til dommerkurser. Vi opfordrer hermed alle trænere og hjælpetrænere, der er mindst 14 år til at uddanne sig som dommere. Kender man evt. nogle, der kunne tænke sig dommeruddannelsen, må man meget gerne henvende sig til bestyrelsen. Hauge GIF betaler kursusudgiften.

Opførsel, bøder, røde kort
Hauge GIF forventer, at alle, der påtager sig et trænerjob, forvalter denne tillid på fornuftig vis. Du er klubbens repræsentant over for spillere, forældre, modstandere, dommere m.fl. Derfor – selv om du er uenig med dommeren – husk, da du er rollemodel for de unge og deres forældre.

Vi vil i Hauge GIF være kendt for en positiv og konstruktiv optræden af både vores spillere og trænere.

Problemer med spillere, forældre, m.fl.
Opstår der problemer/uoverensstemmelser m.v., som du ikke føler du selv kan løse, så er du mere end velkommen til at kontakte din cheftræner eller din kontaktperson fra bestyrelsen. Ligesom du skal udvise en fornuftig opførsel, så har du også krav på at blive behandlet på anstændig vis. I alle tilfælde er en forudsætning for en god løsning, at Hauges trænere altid opfører sig korrekt. Så har du i alle tilfælde rene linjer, når sagen skal behandles.

Uden for banen
Samvær uden for banen er mindst lige så vigtig en del af trænerjobbet som selve træningen og kampene. Det er gennem dette samvær, at du som træner har mulighed for at bygge et godt kammeratskab og fællesskab.

Hav god tid, når du møder til træning. Mange ungdomsspillere sætter pris på at snakke/pjatte før og efter træning
Brug lidt tid på dine spillere i forbindelse med kampe
Arrangér sammen med forældre/spillere forskellige aktiviteter til fælles fornøjelse.

Det gælder om at involvere spillere og forældre så meget som muligt i planlægningen og afviklingen. Der skal gerne være minimum et arrangement i løbet af sæsonen – men gerne flere.

Her er blot nogle få til inspiration:

 • Hyggeaften med konkurrencer
 • Weekendtur
 • Udflugt i det grønne
 • Familieaktivitetsdag
 • Spilleaften
 • Fællesspisning
 • Cykeltur
 • Grillaften
 • Holdfest
 • Svømmetur
 • Morgenmad inden kamp
 • Bage kage/boller som afslutning på kamp eller træning
 • Se landskamp sammen på TV… og meget mere.

 

SPILLERNE

Forventninger til spillerne
Spilleren skal møde op til træning, omklædt og klar til træningsstart. Ved gentagen forsinket fremmøde kan spilleren sendes hjem, medmindre der foreligger en rimelig grund.
Spillerne skal selv have drikkedunk med til træning.
Spillerne deltager aktivt i opvarmning, da det er vigtigt for den skadesforbyggende del af træningen.
De er modtagelige for instrukser og forstår at holde bolden i ro og tage imod kollektiv besked (fra U11 og opefter).
De udviser god opførsel og godt kammeratskab både på og uden for banen.

Tilmelding og kontingent
Klubben anvender Conventus til betalings- og medlemsregistrering. Kontingent fastsættes hvert år inden sæsonstart. Kontingent betales via klubbens hjemmeside inden for den givende frist. Er kontingent ikke betalt, medvirker dette til udelukkelse fra kamp, træning og stævnedeltagelse.

Spiritus
I forbindelse med evt. holdfester og lignende op til og med U17/19 må der ikke serveres øl, vin eller spiritus (se også punktet om klubbens alkoholpolitik).

 

FORÆLDRENE

Hvorfor forældresamarbejde?
Hauge GIF lægger stor vægt på dette område, fordi
En god og tæt kontakt til forældrene er afgørende for klubbens eksistens
Forældre udgør en stor ressource, som klubben kan trække på i forbindelse med løsningen af forskellige opgaver
Forældre ønsker helt naturligt at følge deres børn og have indflydelse på hvad der sker
Vi ønsker at inddrage hele familien i arbejdet omkring klubben og dens aktiviteter.

Forventninger til forældrene
Forældre skal bakke op om trænerne. Dvs. at der ikke tales negativt om trænere – og er der problemer, kontaktes træneren uden for spillerens rækkevidde – alternativt kan bestyrelsen kontaktes.
Forældre skal acceptere og respektere trænernes holdopstillinger. Alle trænere gør deres bedste for at stille hold efter spillernes evner og træningsindsats.
Alle overholder fairplay i forbindelse med kampe – dvs. kun positive og opmuntrende tilråb fra sidelinjen.

Forældreopgaver
Få forældrene inddraget i opgaverne omkring holdet, bl.a.:
Kørselskoordinering, trøjevask og frugtordning
Holdleder/hjælpetræner
Tidtagning ved hjemmekampe (dommerbord)
Kontakt til øvrige forældre
Diverse informationssedler
Festudvalg - hyggeaftener
Ture/udflugter - tilskuere - video
Løbetræning eller anden alternativ træning… og meget andet

Krav til forældresamarbejdet
Trænerens forældresamarbejde skal minimum indeholde:
Opstartsmøde, hvor I har mulighed for at udveksle synspunkter, ideer, mv. – også kaldet forældrekaffe. Her deltager en repræsentant fra bestyrelsen.
Nødvendig forældreinformation på
www.haugegif.dk i forbindelse med stævner, diverse arrangementer, kampe, telefonlister, etc.

Hjælp til forældremøde
Bestyrelsen står til rådighed, hvis man ønsker hjælp til afvikling af forældremøde, og bestyrelsen deltager gerne på forældremøder, hvor de kan fortælle mere om klubben osv. Der er ingen direkte tilskudsmuligheder til afholdelse af forældremøderne ud over forældrekaffe ved opstartsmødet.

 

TRÆNING

Træningstider
Bestyrelsen fastlægger træningstiderne i samarbejde med trænere. Dette sker i starten af juni for hovedsæsonen, og i marts/april for sommerhåndbold.

Ønsker du mere træningstid eller flytning af træningstider, skal du henvende dig til din kontaktperson fra bestyrelsen.
Alle træningstider kan ses på
www.haugegif.dk.

Træningssteder
Hauge GIF træner i Hammerum-Gjellerup Hall'n.

Træningsstart
Aftales i samarbejde med trænere – men generelt starter alle hold i uge 33.
U7, U8 og U9 starter i uge 36.

Træningskampe
Du er meget velkommen til at arrangere træningskampe, primært i egen træningstid. Husk i god tid at aftale med dine trænerkolleger, så de ikke pludselig står uden træningstid. Trænere sørger selv for dommere til træningskampe. Der er ikke afsat penge til afvikling af træningskampe.

Træningsøvelser
På Trænerforum finder du mange gode links med ideer og øvelser, som du kan bruge til din træning.

Når træneren må melde afbud
Som træner er man forpligtet til at finde afløser, hvis man er forhindret. I yderste konsekvens kan bestyrelsen kontaktes.


TURNERING/KAMPE

Tilmelding til turnering
Hauge GIF deltager i JHF kreds 3 turneringer. U7 og U8 deltager i DGI stævner.
Tilmelding af hold skal ske til bestyrelsen.

Turneringsplan
Der kommer et opslag i trænergruppen på Facebook, så snart turneringsplanen er tilgængelig.
Der kommer nye turneringsplaner 2 gange – start efterårssæson og start forårssæson.
Det er vigtigt, at du hurtigst muligt tjekker turneringsplanen, så evt. kampe kan flyttes i den periode, hvor der ikke er gebyr på flytningen (periode bliver informeret i trænergruppen på Facebook).

Vær opmærksom på eventuelle ændringer af kamptider, indsætning og udtrækning af hold etc. Specielt i de første par måneder sker der mange rettelser. Det er trænerens eget ansvar at holde sig orienteret om ændringer til turneringen.

Turneringskampe
Hjemmekampe afvikles fortrinsvist i Hammerum hallen.
Sørg straks for at udarbejde en turneringsplan til dine spillere.

Resultat indberetning
Resultater indberettes via DHF app eller Hånd Office. Dette gøres af træneren som har hjemmebane. Nye trænere skal oprettes til at kunne sætte holdkort.

Tidtagning
Det enkelte hold er selv ansvarlig for tidtagningen. Trænere, der er i tvivl om tidtagerbordet, kan ved henvendelse til bestyrelsen få gennemgået tidtagerbordene i Hammerum hallen. Gennemfør evt. en kort tidtagergennemgang i forbindelse med forældremøder (et evt. minikursus kunne været et punkt på mødet) og lad derefter forældrene på skift få til opgave at tage tid til hjemmekampe. Påfør de ansvarlige tidtagere på din kampseddel, så det er klart hvem der har ansvaret for dette på kampdagen.

Dommerpåsætning
U7, U8, U9, U11 - bestyrelsen sørger for dommere.
U13, U15, U17 og U19 - JHF kreds 3 sørger for dommere.

Regler
Der henvises til
www.jhfkreds3.dk , hvor man kan læse mere om turneringsreglerne eller på
https://www.haandbold.dk/regler-love/

 

STÆVNER

Afslutningsstævne
Som fast tradition deltager alle ungdomshold i DHK stævnet i Flensborg, som altid finder sted i weekenden efter påske.

Stævner:
Deltagelse i Kreds 3´s egne tre stævner; Vestjyllands Forsikrings Cup, Nathåndbold og Beach håndbold stævner i juni, tæller ikke som stævner.

Deltagelse i andre stævner
Hauge modtager løbende en lang række indbydelser til stævner i ind- og udland. Klubben betaler holdgebyr til et stævne pr. hold pr. sæson ud over afslutningsstævnet. Ønsker mand at deltage i flere stævner, skal man spørge om det ved bestyrelsen.

Lidt gode råd ved tilmelding til stævner:

 • Lav kort forældreinformation, hvor der er mulighed for forhåndstilmelding – ikke mindst i de yngste årgange
 • Når du er sikker på, at du kan samle et hold, kan du tilmelde dig til stævnet. Snak gerne med andre Hauge hold, om evt. deltagelse i samme stævner og evt. fælles transport
 • Kontakt bestyrelsen og få oprettet en gruppe under tilmelding på Conventus, så spillerne kan tilmelde sig og betale for deltagelse
 • I god tid inden stævnet, skal du sende endelig information ud via hjemmesiden.

Økonomi ved stævner
Du udregner det endelige deltagergebyr ved at indregne flg. udgifter:

 • Deltagergebyr
 • Spillernes andel i holdgebyr, hvis Hauge GIF ikke betaler
 • Evt. ekstra udgifter (madpakker, morgenmad, mv.)
 • Udgift til trænere fordeles ligeligt på antal. Udgiften til hjælpetrænere betales af Hauge.

Kørsel til stævner
Al kørsel til stævner betales af spillerne. Forsøg at arrangere forældrekørsel. Evt. bus skal bestilles gennem bestyrelsen – udgift betales af spillerne. Der kan dog søges om tilskud af klubben – kontakt bestyrelsen.

Holdleder til stævne
Hauge GIF stiller krav om minimum 2 trænere/ledere med et hold til stævne.
Kun hvis 2 eller flere hold skal af sted til samme stævne, kan der dispenseres fra dette krav.
Kontakt under alle omstændigheder din kontaktperson i bestyrelsen.

 

TØJ OG MATERIALER

Startpakke
Alle hold får inden turneringsstart udleveret flg. materiale:
10 overtrækstrøjer, 2 isposer, 1 bred tape, 1 smal tape, 1 stor og 1 lille bøtte harpiks til relevante hold, 1 nøgle til skab samt 1 nøgle til boldkasse i Hammerum hallen. Derudover udleveres 1 komplet spillersæt pr. hold. Ovenstående suppleres op efter behov.

Spillertøj
Hauge spiller i rødt.
Hvert hold får tildelt et sæt trøjer og shorts bestående af 10-12 spillerdragter + 2 sæt målmandstøj. Vask af udleveret spillertøj/overtrækstrøjer skal holdet selv sørge for. Det er en god ide at udarbejde en plan for dette, så det bliver fordelt mellem spillerne.
Det udleverede spillertøj skal altid benyttes ved turneringskampe.
Ved stævner mv. skal tøjet benyttes i videst muligt omfang.
Efter sæsonen skal alt spillertøjet afleveres til bestyrelsen.

Bolde
Der vil være bolde i boldkasser under tribunen i hal 1. Det er trænerens ansvar, at der er samme antal bolde i kasserne før og efter træning.

Drikkedunke
Vi tilstræber, at alle hold kan få stillet drikkedunke samt holdere til rådighed.

 

FORSIKRINGER

Forsikringer for DGI’s medlemmer – herunder HAUGE GIF
DGI og DIF har tegnet en kollektiv forsikringsaftale - kaldet Idrættens Forsikringer. Den dækker foreningen ind i forhold til langt de fleste situationer, hvor det kan være rart at have en forsikringsaftale i hånden.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
Forsikringen gælder alle personer, der er ansat i eller udfører opgaver for foreninger organiseret under DGI eller DIF. Den sikrer, at foreningerne og forbund er dækket i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter Lov om arbejdsskade.

Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker erstatningsansvar som bliver pålagt foreninger organiseret under DGI eller DIF. Forsikringen dækker også det erstatningsansvar ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v.

Hvad gør du, hvis skaden er sket?
Hvis der er sket skade på noget, der skal repareres eller genskaffes, f.eks. briller, kontaktlinser eller tænder, så skal man selv få det repareret/nyanskaffet. Herefter skal man kontakte UU, som kan anmelde skaden til de ovennævnte forsikringer. Husk at lave en uddybende beskrivelse af hændelsen og skaden.

 

SPONSORATER

Sponsormidler i Hauge GIF
Under bestyrelsen i klubben er der etableret et sponsorudvalg, med en formand. Oplysninger om sponsorudvalget findes via klubbens hjemmeside. Sponsorudvalget er altid åbent for forslag eller kontakt fra nye sponsorer.
Sponsorudvalgets arbejde består i årligt at kontakte klubbens sponsorer, søgning af fonde og sikre klubben har en løbende indkøbsaftale, samt tøjaftale, gerne med en af de lokale sportsbutikker. Ligeledes arbejdes der kontinuerligt med opsøgning af nye midler til klubben.
Sponsormidler indsamles til klubben. Alle sponsoraftaler skal foregå via sponsorudvalget.

Klubbens produkter:
Klubben sælger via sponsorudvalget klubbens produkter. Klubbens produkter er spillertøj, reklamer på hjemmesiden, skilte reklamer i hallen (eller storskærm). På denne måde sikres det, at alle midler indsamles direkte til klubben. Hvis et hold har en mulig sponsor, skal der laves aftale med sponsorudvalget, inden der tages kontakt til den mulige sponsor. Alle sponsoraftaler skal til enhver tid opfylde sponsorudvalgets retningslinjer.
Træningsdragter er også en del af klubbens produkter, men dette produkt kræver brugerbetaling fra den enkelte spiller. Træningsdragten vælges af klubbens bestyrelse. Træningsdragten bliver påtrykt klubbens logo.
Klubbens spillertøj og træningsdragter skal opfylde den tøjaftale, der til enhver tid er gældende i klubben. Ved tvivl om hvilken aftale, der er aktuel, skal bestyrelsen kontaktes.

Hvem skal kontaktes:
Der kan og skal i tvivlstilfælde altid rettes henvendelse til bestyrelsen. Oplysninger fremgår af hjemmesiden. Dette ansvar påhviler den enkelte.

Arbejde:
Hvis et hold går ud og laver et stykke arbejde, som de får betaling for går 85% af betalingen til holdet, og de har fri råderet over, hvad de penge skal bruges på. De sidste 15% går til klubben.

 

ALKOHOL- OG RUSMIDDELPOLITIK

Det er vigtigt, at lederne giver udtryk for en fælles holdning til alkohol, og at dette er gældende uanset medlemmernes alder. Det er derfor særdeles vigtigt at synliggøre Hauges holdning gennem en alkohol- og rusmiddelpolitik.

 • Først og fremmest overholder vi landets love, når det drejer sig om alkohol, udskænkning og salg af alkohol
 • Unge under 18 år drikker ikke alkohol
 • Vi indtager ikke alkohol i ’arbejdstiden’ – herunder forstås at trænere/hjælpere/ aktive/andre, som er Hauges repræsentanter, ikke indtager alkohol i forbindelse med træning/kamp mm. Heller ikke i ventetiden
 • Trænere/hjælpere m.m. i Hauge fremstår altid som forbillede i forhold til klubbens alkoholpolitik
 • Ved specielle lejligheder er det vigtigt at understrege, at der er gråzone områder, som går ud over det normale. For eksempel en afslutningsfest for holdet samt fest for klubbens trænere (vi har trænere, som er under 18 år). Hvis de unge indtager alkohol ved disse lejligheder, skal dette ske efter aftale med forældrene. Den ansvarlige leder indgår aftalen med forældrene – gerne skriftligt
 • Alle trænere/ledere mm. Har et fælles ansvar for, at retningslinjerne bliver efterlevet. I den konkrete situation (kursus, stævne, test eller lignende) er det den pågældende træner/leder, der har ansvaret. Her skal understreges, at ansvaret er endnu større ved de specielle gråzoneområder
 • Overtrædelse af ovenstående regelsæt medfører bortvisning og hjemsendelse for egen regning. Når der er tale om personer under 18 år, skal forældrene kontaktes og disse vil blive pålagt at afhente de unge
 • Andre rusmidler – indtages der/findes der rusmidler hos medlemmer i Hauge GIF, vil medlemmet blive bortvist. Rusmidlet konfiskeres og afleveres til politiet og anmeldelse vil finde sted. Er der tale om unge under 18 år, kontaktes forældrene.
 • Disse bliver pålagt at afhente den unge.