HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING

Hammerum, 7400 Herning

VEDTÆGTER

§1 Navn:

Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

Stiftet den 15. maj 1941

Hjemsted: Hauge, Herning Kommune

§2 Formål:

Foreningens formål er gennem håndbold, gymnastik og evt. anden Idræt at give medlemmerne mulighed for at dyrke disse aktiviteter, samt med udgangspunkt heri, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

§3 Organisationer:

Foreningen er tilsluttet DGI Hammerum Herred og Dansk Håndboldforbund under D.I.F. samt KFUM Idrætsforbund, og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§4 Medlemmer:

1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, som ønsker at dyrke idræt, når de vedkender sig nærværende vedtægter, som udleveres på forlangende.

2. Aktive/passive medlemmer kan optages blandt forældre til børnemedlemmer.

3. Alle aktive ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er samtidig automatisk registreret som aktive/passive medlemmer.

4. Som aktive/passive medlemmer kan andre personer optages efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.

5. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5 Bestyrelse:

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsen varetager alle medlemmers interesse.

3. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år.

4. På generalforsamlingen kan der endvidere hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

5. Valgbar er hvert aktivt og aktivt/passivt medlem der er fyldt 18 år.

6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§6 Udvalg:

Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg, eventuelt udpege enkeltpersoner udenfor bestyrelsen til at varetage særlige opgaver. Disse opgaver skal dog være forenelige med formålsparagraffen.

Bestyrelsen skal til enhver tid være underrettet om udvalgenes arbejde.

§7 Kontingent:

Kontingent for såvel aktivt som passivt medlemskab fastsættes af bestyrelsen.

§8 Hæftelse og forpligtelser:

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelse.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 Generalforsamlingen:

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før.

3 Alle fremmødte aktive og aktive/passive medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægter, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 medlem ønsker det.

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§10 Generalforsamling, dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Udvalgsformænd aflægger beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §5

7. Valg af revisor i henhold til §15

8. Eventuelt

§11 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/3 af foreningens aktive og aktive/passive stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed ordinær generalforsamling.

§12 Tegningsret:

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§13 Bestyrelsen, vedtagelser:

Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang.

Vedtagelse i bestyrelsen, hvortil et bestyrelsesmedlem kræver afstemning, er det en betingelse for vedtagelse, at over halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for vedtagelse. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er udslagsgivende.

Vedtagelse i bestyrelsen ved afstemning er kun gyldig, såfremt skriftlig dagsorden er udsendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer mindst 8 dage før bestyrelsesmødet.

Der føres referat over vedtagne væsentlige beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen, senest ved næstkommende møde.

§14 Regnskab og revisor:

Foreningens regnskabsår er fra 01.01 til 31.12.

Regnskabet skal inden fremlæggelse for generalforsamlingen revideres og påtegnes af revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

§15 Opløsning:

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden ekstraordinære generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum stemmer for. (se indkaldelse §10)

2. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af Hammerum Herred S G & I/DDSGI&I, og/eller Dansk Håndboldforbund, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

3. Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Hammerum/Gjellerup området.

4. Formuens fordeling bestemmes af den afgående bestyrelse i samarbejde med Hammerum herreds S G& I.

Vedtaget 21. februar 2017